ติดตามการดำเนินโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

วันที่ 10 มกราคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน  ผอ. สพป. นครพนมเขต 1  มอบหมายให้ นายสมประสงค์ แก้วระดี, นางสุวิภา เอกพิมพ์, นางจิราพร นาโพธิ์ตองและนายเมธี นาอุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 ติดตามการดำเนินโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)