ร่วมประชุมผอ.สพป.ทั่วประเทศ

วันที่ ๕ เมษายน  ๒๕๖๕  เวลา ­๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ประชุมทางไกล Video  conference ผ่านระบบ ZOOM Meeting ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๕ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสพฐ. แนวทางการติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน พาน้องกลับมาเรียน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของเด็กนักเรียน เป็นสำคัญ เน้นย้ำกิจกรรมการเรียนการสอน ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙ ) อย่างเคร่งครัด โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และคณะ