ร่วมรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช  ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม