ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ, นางสาวปรารถนา ปลื้มภิรมย์นาฎ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ และนางสาวกนกวรรณ จอกทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง เนื่องจากได้รับรายงานเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้อาคารเรียน ป ๑ ฉ ขนาด ๖ ห้องเรียน เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๒.๕๕ น. ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ด้วย