ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565