กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) เครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ได้มอบหมายให้ นางยุพิน ศรีหาวงษ์ นางสายสุดา สุขวิพัฒน์ และนางอารยา ภาระวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ณ โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร เครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม