พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๕ เวลา​ ๑๐.๐๐​ น.  ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ เชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ให้แก่ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ในการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมเพรียงกันทั่วประเทศในรูปแบบจังหวัด : สพป.นครพนม เขต ๑ , สพป.นครพนม เขต ๒  และสพม.นครพนม  รวม ๔๙ ราย โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ (และเขตเดียว) เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในสถานที่ที่เหมาะสม เกิดความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙ ) อย่างเคร่งครัด