การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566  เวลา  09.00 น. ณ  ห้องประชุมรวมใจ 2  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์  โดยมี ดร.นฤมล  สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 , นางพรรณวดี   มณีรัตน์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา  และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมและเป็นวิทยากรในการประชุมในครั้งนี้