ร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.
นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายอนุศิษฐ์ คำเพชรดี นางสาวประภัสสร สีหะมงคล ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ผ่านระบบ zoom meeting