การเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานและการนำผลสอบไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566  รุ่นที่ 2

วันที่ 16 กรกฎาคม 2566  เวลา 09.30 น.  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานและการนำผลสอบไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566  รุ่นที่ 2 (อำเภอนาแก  อำเภอปลาปาก อำเภอเรณูนคร) ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี  โดยมี ดร.นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 กล่าวรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และคณะ  เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้