การเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานและการนำผลสอบไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566  รุ่นที่ 2 (อำเภอนาแก  อำเภอปลาปาก อำเภอเรณูนคร)