การประเมินผลการปฏิบัติงาน ว PA และ การจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และเวลา 10.30 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนบ้านโนนสังข์,โรงเรียนนางามวิทยาคาร,และโรงเรียนบ้านสร้างแป้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม