การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนและความปลอดภัยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ (Work Shop) และโครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน