การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแข่งขันกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566