การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงยกร่างมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา