การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting