ร่วมประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 5/2566