ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย ณ โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น และเครือข่ายคำเตย ณ โรงเรียนบ้านหนองดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม