ข้าราชการครูบรรจุใหม่บันทึกข้อมูลประวัติลงใน ก.ค.ศ. ๑๖

วันที่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ กลุ่มบริหารงานบุคคล นำข้าราชการครูบรรจุใหม่บันทึกข้อมูลประวัติลงใน ก.ค.ศ. ๑๖ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกสหกรณ์และการออมเงิน แก่ครูบรรจุใหม่