ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมรับชม – รับฟังการประชุมผ่านระบบ Video Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑/ผอ.กลุ่มฯ เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และคณะ เน้นย้ำกิจกรรมการเรียนการสอน on site หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙ ) อย่างเคร่งครัด