มอบทุนการศึกษาเด็ก : มูลนิธิซี.ซีเอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน

วันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงค์ เห็นหลอด  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กในความอุปการะ: ให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส โดย มูลนิธิซี.ซีเอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดช่องว่างของปัญหา เติมเต็มโอกาสทางการศึกษา โดยผ่านโครงการต่างๆ ที่หลากหลายและเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย จำนวน ๑,๕๘๗ ทุน เป็นทุนการศึกษา ๔,๑๗๖,๑๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) พร้อมด้วย นางอมรรัตน์  สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ ในการนี้ ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานภาค มูลนิธิซี.ซีเอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ทุกท่าน