แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

วันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online ) พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์