ตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

วันที่ ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ­๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พร้อมด้วย นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและคณะ และผู้บริหารสถานศึกษา