ประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูฯ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูฯ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยและจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙ ) อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาในการส่งเงินงวดชำระหนี้สหกรณ์และสถาบันการเงินอื่น