ต้อนรับ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔

วันที่  ๒  กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงานภายในองค์กรและพื้นที่ชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ให้การต้อนรับ