ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการที่ ๑๑ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center   ระดับกลุ่มพื้นที่การศึกษาเขตตรวจราชการที่ ๑๑