การแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้ ดร. นฤมล  สุภาทอง   รอง ผอ .สพป.นครพนม เขต ๑ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ในโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม