ประชุมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิจารณาคุณสมบัติ ค้นหาและคัดกรองนักเรียนผู้รับทุน