ร่วมประชุมสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภาค ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ผ่านระบบออนไซน์