ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนในอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม