ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางพรรณวดี มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ,ดร.พิญญารัศม์ สิงหะ, นางสายสุดา สุขพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ ณ โรงเรียนบ้านดงดู่งาม