ประชุม “นครพนมโมเดล”

ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมปรึกษาหารือ การดำเนินงานร่วมกับศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ (CYF) คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “นครพนมโมเดล” เพื่อเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยมี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม