กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติฯ

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสพป.นครพนม เขต ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ นำบุคลากรทุกคนในสำนักงาน ร่วมในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน สร้างความสดชื่นในสถานที่ทำงาน โดยการปลูกต้นลิ้นจี่ พร้อมทั้งการบำรุงรักษาต้นไม้ รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดวัชพืช