พิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปีการศึกษา  2565  กลุ่มเครือข่ายวังยางพัฒนา