ประชาสัมพันธ์

 • O10 แผนดำเนินงานประจำปี
 • O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 • O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • O17 E-Service
 • O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
 • O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

      การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 • O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 • O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 • O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Previous
Next

จดหมายข่าว สพป.นพ.1

จดหมายข่าวโรงเรียน

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน

ระเบียบวาระการประชุม